نمایش 1–8 از 409 نتیجه

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار start reading5

-derek strange-start reading5

تومان 6,000 تومان 12,000

نویسنده:derek strange

ترجمه:زبان اصلی

ناشر:oxford university press

hgfhrd fv]sfih:خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدکاغذباطله-فروش کاغذباطله-خریدوفروش روزنامه باطله-خریدروزنامه باطله-فروش روزنامه باطله-خریدکتاب زبان-فروش کتاب زبان-سفارش-انلاین-کانال-خریدمدرسان-کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکتری-روانشناسی-مدیریت-فروش کتاب داستانهای زبان-رمانهای زبان وخرید-مرکزتبادل-مبادله کتا دست دوم-فقط به صورت خریدوفروش-خریدوفروش-حتی باطله-ورق-جزوه وغیره تعویض میگرددپخش روزنامه باطله-فروش روزنامه باطله-خریدوفروش وپخش روزنامه باطله-خریدوفروش-پخش عمده روزنامه باطله-خریدوفروش نقدی روزنامه باطله تمیز-عمده وکاغذباطله-جهت بسته بندی-میوه تره بار-مصارف صنعتی-مرغداری-دامداریها-گلخانه دارها-اثاثیه منزل وغیره-مبادله کتاب-تبادل-تعویض-به صورت خریدفروش-خریدوفروش-دست دوم-نواخرین چاپ-خریدوفروش-خریدوفروش کتاب باطله-کهنه-بازیافتی-کیلویی-بازارکتاب دست دوم-پاساژکتاب دست دوم-روزنامه جهت مصارف مختلف-بانک کتاب علایی رمان های انگلیسی30تا70درصدتخفیف به قیمت روزبه سه حالت فارسی-انگلیسی-بانک کتاب علایی داستان انگلیسی30تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی کلیه ی زبانهای خارجی وپزشکی از30تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی کتاب کتابخانه-ورق-جزوه-وکاغذهای باطله وکتاب باطله خریداراست-بانک کتاب علایی مرکزی نوکنکوری با30درصدتخفیف بزرگترین بانک کتاب درتهران وایران-بانک کتاب علایی دانشگاهی پیام نورحقوق وکنکوری-بانک کتاب علایی ارشدمدرسان روانشناسی مدیریت وغیره-بانک کتاب علایی خریدوفروش مدرسان روانشناسی مدیریت وغیره-

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار پشت کتاب کله غازیروی کتاب سبز که غازی

نویسنده:stuart redman

ناشر:cambridge-university press

ترجمه:زبان اصلی                             کد:fe/20103

hgfhrd fv]sfih:بخش دانشگاهی:02166488270-بخش کنکوری:02166405556-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی کنکوری رمان وغیره:bookalaee.com-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,v-lv;ctv,a ;jhfihd nhka’hid-dj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi:bookalaee.com–lv;cjfhng lfhngi ;jhf nsj n,l-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-sh-vlhk nhsjhk cfhk50jh75nvwnjotdt-jhtg cfhk hdgs vlhk cfhk hc50jh75nvwnjotdt-ovdn,tv,a;jhfihd nvsd nvsd ikv-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-jhtg cfhk hdgs vlhk cfhkhc50jh75nvwnjotdt-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nvhdvhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvjivhk ,hdvhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l-نمایندگی-فروش-کتابهای-کنکور-مرکز-فروش-کتابهای-دانشگاهی-مرکز-تبادل-مبادله-کتاب-دست-دوم-فروش-کتاب-داستانهای-زبان-وخرید-سایت-کتابهای-دست-دوم-دانشگاهی-رمان-وغیره:bookalaee.com-رمانهای-زبان-وخرید-رمان-داستان-زبان-50تا75-درصد-تخفیف-خرید-فروش-کتابهای-درسی-درسی-هنر-خرید-فروش-کتاب-وکاغذ-باطله-خرید-فروش-کتاب-وروزنامه-باطله-خرید-فروش-کتاب-زبان-خرید-فروش-فرهنگ-انواع-زبانهای-خارجی-درسفر-خرید-فروش-روزنامه-باطله-خرید-کتاب-دست-دوم-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-خرید-روزنامه-باطله-خریدار-مدرسان-وتستهای-ارشد-تافل-زبان-ایلس-رمان-زبان-از50تا75-درصد-تخفیف-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-درایران-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتب-دست-دوم-درتهران-بانک-کتاب-علایی-خرید-فروش-کتاب-نو-ودست-دوم

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار قهوه ای-سبزپشتشکتاب5

نویسنده:dr.lin lougheed

ترجمه:زبان اصلی                      کد:fe/2069

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی رمان وغیره:bookalaee.com-lv;ctv,a ;hfihd nhka’hid-klhdkn’ tv,a ;jhfihd ;k;,v-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf hk-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhihd ohv[d nvstv-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd nvsd ikv-ovdn,v,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-jhtg-cfhk-hdgs-vlhk cfhkhc50jh75nvwnjotdt-vlhk nhsjhkcfhk50jh75nvwnjotdt-vlhkihd   -بارونز-د-لیدر-این-تست-پریپریشن-اسنشیال-وردز-فور د-آیلس-استیودنت-# اسکور-گیو-یو-د-انسرو-خرید-فروش-کناب دست دوم-رمان زبانهای خارجی-از کجا بخرید-کتابفروشی-بزرگ- علایی-بانک کتاب علایی-بانک-تست-کنکوری-ارشد-دکتری-علایی-و بانک-کمک آموزشی علایی-cfhk ,ovdn-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-shdj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi

لیست علاقمندی
فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار پشت کتاب ابی سبزدارروی کتاب ابی نارنجی دار

نویسنده:norman coe-mark harrison-ken paterson

ناشر:oxford

ترجمه:زبان اصلی                    کد:fe/2071

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دانشگاهی رمان وغیره:bookalaee.com-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ydvi-lv;ctv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,v-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ydvi-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-shdj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi:bookalaee.com-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhk nhsjhk cfhk50jh75nvwnjotdt-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-jhtg cfhk-hdgs-vlhk cfhkhc50jh75nvwnjotdt-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-فروش-کتاب-داستانهای-زبان-وغیره-مرکز-فروش-کتابهای-دانشگاهی-نمایندگی-فروش-کتابهای-کنکور-خرید-فروش-کتاب-زبان-فروش-کتاب-داستانهای-زبان-وخرید-سایت-کتابهای-دست-دوم-دانشگاهی-رمان-وغیره:bookalaee.com-رمانهای-زبان-وخرید-رمان-داستان-زبان-50تا75-درصد-تخفیف-خرید-فروش-مدرسان-وتستهای-ارشد-خرید-فروش-کتاب-وکاغذ-باطله-خرید-فروش-کتاب-وروزنامه-باطله-خرید-فروش-فرهنگ-انواع-زبانهای-خارجی-درسفر-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-تافل-زبان-ایلس-رمان-زبان-از50تا75-درصد-تخفیف-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-درایران-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتب-دست-دوم-درتهران-بانک-کتاب-علایی-خرید-فروش-کتاب-نو-ودست-دوم-بیسیک-ویت تست-نورمن کو-مارکهاریسون-کن پتر سون-آکسفورد-یونیور سی تی پرس-از اینجا بخرید-کتابفروشی بزرگ علایی-بانک تست ارشد دکتری-کنکوری دبیرستانی-بانک کتابهای خارجی زبان-انگلیسی-مرکز مبادله خرید فروش تعویض بصورت خرید و فروش-از اینجا- اینجا بانک کتاب علایی بانک کمک آموزشی علایی وتستهای کنکوری-المپیاد-هوش و استعداد تحصیلی از ابتدائی تا دکتری کتاب دست دوم علایی

 

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار ابی نارنجی دار

نویسنده:patricia ackert-linda lee

ترجمه:زبان اصلی -کتابهای -دست دوم-زبانهای خارجی-ایرانی-رمان-قدیمی-کارشناسی-ارشد-دکتری-کنکوری-انواع-فرهنگهای-انگلیسی-فارسی-را از-کتابفروشی-علایی-از-اینجا-تهیه-فرمائید-به نفع شماست.اینتر-نشنال-استیودنت-ادیشن-ریدینگ-اند-وکبیولری-وکب-یولری-دولوپمنت-تاتس-نشن-ناشنزنوشنز-سکوند-ادیشن-پاتریکا-سیا-شیا-اکرت-آکرت-لین دا لین

کد:fe/2026

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتاب های دست دوم دانشگاهی رمان وغیره:bookalaee.com-ovdn,tv,a  ;jhf nsj n,l-vlhkihd cfhk nsj n,l-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-دانشگاهی-رمان-غیره-تافل-زبان-ایلس زبان-50تا75درصدتخفیف-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-vlhk nhsjhk cfhk50jh75nvwnjotdt-vlhkihd cfhk ,ovdn-shdj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-nhsjhkd vlhk-jhvdod-tvhksi-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnv,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk-

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار سفیدقرمزدارروی کتاب سفیدقرمزدار

نویسنده:robert j.dixson

ناشر:long man-pearson

ترجمه:زبان اصلی                           کد:fe/2078

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتاب های دانشگاهی رمان وغیره:bookalaee.com-jhtg cfhk hdgs vlhk cfhk hc50jh75nvwnjotdt-lv;cjfhng lfhngi ;jhf nsj n,l-lv;ctv,a ‘jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,v-ovdnhvd ;jhfohki-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ydvi-odn,tv,a ;jhfihd nvsd nvsd cfhk-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu  cfhkihd ohv[d nvstv-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-fhk; ;jhf ughddovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhk nhsjhk-cfhk50jh75nvwnjotdt-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l jivhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-تافل-زبان-ایلس-رمان زبان-از50تا75-درصد-تخفیف-مرکز-تبادل-مبادله-کتاب-دست-دوم-مرکز-فروش-کتابهای-دانشگاهی-نمایندگی-فروش-کتابهای-کنکور-خریداری-کتابخانه-خرید-فروش-کتاب-وکاغذ-باطله-فروش-کتاب-داستانهای-زبان-وخرید-خرید-فروش-کتابهای-درسی-درسی-هنر-خرید-فروش-فرهنگ-انواع-زبانهای-خارجی-درسفر-خریدار-مدرسان-وتستهای-ارشد-بانک-کتاب-علایی-خرید-فروش-کتاب-نو-ودست-دوم-رمانهای-زبان-وخرید-رمان-داستان-زبان-50تا75-درصد-تخفیف-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتب-دست-دوم-درایران-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-درتهران-سایت-کتابهای-دانشگاهی-رمان-اسنشیال آیدیومز-این-اینگلیش-انگلیش-پراسال-وربز-اند-کولوکشنز-لنگوئج-روبرت-جی-دات-دیکسون-اسنشیال-آیدیومز-این-انگلیش-اینگلیش-پراسال-وربز-اند-کلوکشنز-لنگوئج-ازکجا کجا کجا- اینجا-اینجا اینجا-بخرم-تهیه کنم-رمان-داستان-تیت کنکوری-گاج-خیلی سبز-الگو-وانواع کمکی-نو با 30 درصد-تخفیف-ونو 50-درصد تخفیف-وغیره:-bookalaee.com

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار touchstone-workbook3

-second edition-workbook3-touchstone-TOUCHSTONE

تومان 10,150 تومان 35,000

1-نویسنده:michael mccarthy-jeanne  mccarten-helen sandiford

2-ترجمه:زبان اصلی                         4-کد:zl/41

3-ناشر:cambridge

hgfhrd fv]sfih:خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدکاغذباطله-فروش کاغذباطله-خریدوفروش روزنامه باطله-خریدروزنامه باطله-فروش روزنامه باطله-بانک کتاب علایی رمان های  انگلیسی 30تا70درصدتخفیف به قیمت روزبه سه حالت فارسی انگلیسی-بانک کتاب علایی داستان انگلیسی 30تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی کلیه ی زبان های خارجی وپزشکی از30تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی کتاب کتابخانه ورق جزوه وکاغذهای باطله وکتاب باطله خریداراست-بانک کتاب علایی مرکزی با30درصدتخفیف بزرگترین بانک کتاب درتهران وایران-بانک کتاب علایی دانشگاهی پیام نور حقوق وکنکوری-بانک کتاب علایی ارشدمدرسان روان شناسی مدیریت وغیره-بانک کتاب علایی خریدفروش مدرسان روان شناسی مدیریت وغیره-tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdnhvd ;jhf -ovdnhvd ;jhfohki-tv,akni d;jhf nsj n,l-tv,akni d;jhf-lv;ctv,a ;jhfihd nhka’hid \dhl k,v nvjivhk ,hdvhk-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-tv,akni dlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-nsj n,l ;jhf-;jhf nsj n,l-jsjihd ;k;,vodgd sfc-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,v-odgd sfc-‘h[-lfj;vhk ,;gdi d jsjihd ;k;,vd-k,25jh33nvwn-nsj n,l30jh60nvwnjotdt-vlhk nhsjhk cfhk50jh75nvwnjotdt-ughdd id] aufi hd nvjivhk knhvn-jhtg cfhk-hdgs-vlhk cfhk hc50jh75nvwnjotdt-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn;hybfhxgi-tv,a ;hybfhxgi-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-ovdnv,ckhli fhxgi-tv,a v,ckhli fhxgi-what corona-whats corona extra-corona-fhk; ;jhf ughdd vlhkihd hk’gdsd 30jh70nvwnjotdt fi rdlj v,cfi si phgj  thvsd hk’gdsd-fhk; ;jhf ughdd nhsjhk hk’gdssdnhsjhk hk’gdsd30jh70nvwnjotdt-fhk; ;jhf ughdd ;gdi d cfhkihd ohv[d ,\ca;d hc30jh70nvwnjotdt-fhk; ;jhf ughdd ;jhf  ;jhfohki ,vr [c,i ,;hybihd fhxgi ,;jhf fhxgi ovdnhvhsj-fhk; ;jhf ughdd lv;cd k,;k;,vd fh30nvwnjotdt fcv’jvdk fhk; ;jhf nvjivhk ,hdvhk-fhk; ;jhf ughdd nhka’hid \dhl k,v pr,r ,;k;,vd-fhk; ;jhf ughdd hvanlnvshk v,hkakhsd lndvdj ,ydvi-fhk; ;jhf  ughdd ovdn,tv,a lnvshk v,hkakhsd lndvdj ,ydvi-fhk; ;jhf ughdd nhka’hid \dhl k,v pr,r ,;k;,vd

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار کتاب کوچک1

-student book -activity book -happy world 1-american english

تومان 21,000 تومان 70,000

نویسنده:bill bowler and sue parminter

ناشر:oxford                            کد:zl/68

ترجمه:زبان اصلی

hgfhrd fv]sfih:خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدکاغذباطله-فروش کاغذباطله-خریدوفروش روزنامه باطله-خریدروزنامه باطله-فروش روزنامه باطله-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی رمان وغیره bookalaee.com-خریدکتاب زبان-فروش کتاب زبان-سفارش-انلاین-خریدمدرسان-کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکتری-روانشناسی-مدیریت-فروش کتاب داستان های زبان-رمان های زبان وخرید-مرکزتبادل-مبادله کتاب دست دوم ونوفقط به صورت خریدوفروش-خریدفروش-حتی باطله-ورق-جزوه-تعویض میگردد-پخش روزنامه باطله-فروش روزنامه باطله-خریدوفروش وپخش روزنامه باطله-خریدفروش-پخش عمده روزنامه باطله-خریدوفروش نقدی روزنامه باطله تمیز-عمده وکاغذباطله-جهت بسته بندی-میوه تره بار-مصارف صنعتی-مرغداری-دامداری ها-گلخانه دارهاواثاثیه منزل وغیره-مبادله کتاب-تبادل-تعویض-به صورت خرید-فروش-دست دوم-نواخرین چاپ-خریدوفروش-خریدوفروش کتاب باطله-کهنه-بازیافتی-کیلویی-بازارکتاب دست دوم-پاساژکتاب دست دوم-روزنامه جهت مصارف مختلف-بانک کتاب علایی رمان های انگلیسی 30تا70درصدتخفیف به قیمت روزبه سه حالت فارسی-انگلیسی-بانک کتاب علایی داستان انگلیسی30تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی کلیه ی زبانهای خارجی وپزشکی از30تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی کتاب کتابخانه ورق-جزوه-کاغذهای باطله وکتاب باطله خریداراست-بانک کتاب علایی مرکزی نوکنکوری با30درصدتخفیف بزرگترین بانک کتاب درتهران وایران-بانک کتاب علایی دانشگاهی پیام نورحقوق وکنکوری-بانک کتاب علایی ارشدمدرسان روانشناسی مدیریت وغیره-بانک کتاب علایی خریدوفروش مدرسان روانشناسی مدیریت وغیره-بانک کتاب علایی خریدوفروش مدرسان روانشناسی مدیریت وغیره-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn;hybfhxgi-tv,a ;hybfhxgi-ovdn,tv,a v,ckhliv,ckhli fhxgiovdnv,ckhli fhxgi-tv,a v,ckhli fhxgi-tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdnhvd ;jhf-ovdnhvd ;jhfohki-tv,akni d;jhf nsj n,l-tv,akni ;jhf-lv;ctv,a ;jhfihd nhka’hid-\dhl k,v-;k;,vd nvjivhk ,hdvhk-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-tv,akni dlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-nsj n,l ;jhf-;jhf nsj n,l-jsjihd ;k;,vodgd sfc-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,v-odgd sfc-‘h[-lfj;vhk ,;gdi djsjihd ;k;,vd-k,25jh33nvwnjotdt-nsj n,l 30jh70nvwnjotdt-vlhk nhsjhk cfhk50jh75nvwnjotdt-ughdd id] aufi hd nvjivhk knhvn-jhtg-cfhk-hdgs-vlhk cfhk hc50jh75nvwnjotdt-shdj ;jhf ihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvibookalaee.com-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn;hybfhxgi-tv,a ;hybfhxgi-tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn;jhf cfhk-tv,a ;jhf cfhk-sthva-;hkhg-hkghdk-ovdnlnvshk-;hvakhsd-;hvakhsd hvan-n;jvd-v,hkakhsd-lndvdj-tv,a;jhf nhsjhkihd cfhk-vlhkihd cfhk ,ovdn-lv;cjfhng-lfhngi ;jhf nsj n,l ,k,trx fi w,vj ovdn,tv,a-ovdntv,a-pjd fhxgi-,vr-[c,i ,ydviju,dq ld’vnn-\oa v,ckhli fhxgi-tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ,\oa v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a-\oa  ulni v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a krnd v,,ckhli fhxgijldc-ulni ,;hybfhxgi-[ij fsji fknd-ld,i jvi fhv-lwhvt wkujd-lvy nhvd-nhlnhvdih-‘gohki nhvih-hehedi lkcg ,ydvi-lfhngi ;jhf-jfhng-ju,dq-fi w,vj ovdn,tv,a-ovdn,tv,a-nsj n,l-k,hovdk ]h\-ovdn,tv,a ;jhf fhxgi-;iki-fhcdhtjd-;dg,dd-;iki-fhchv;jhf nsj n,l-\hshC;jhf nsj n,l-v,ckhli [ij lwhvt lojgt-fhk; ;jhf ughdd vlhkihd hk’gdsd30jh70nvwnjotdt fi rdlj v,cfi si phgj thvsd-hk’gdsd-fhk; ;jhf ughdd nhsjhk hk’gdsd30jh70nvwnjotdt-fhk; ;jhf ughdd ;gdi d cfhkihd ohv[d ,\ca;d hc30jh70nvwnjotdt-fhk; ;jhf ughdd ;jhf ;jhfohki ,vr [c,i ,;hybihd fhxgi ,;jhf fhxgi ovdnhvhsj-fhk; ;jhf ughdd lv;cd k,;k;,vd fh30nvwnjotdt fcv’jvdk fhk; ;jhf nvjivhk ,hdvhk-fhk; ;jhf ughdd nhka’hid \dhl k,vpr,r ,;k;,vd-fhk; ;jhf ughdd hvanlnvshk v,hkakhsd lndvdj ,ydvi-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a lnvshk v,hkakhsd lndvdj ,ydvi