نمایش 1–8 از 67 نتیجه

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 50 در انبار پشت کتاب مسائل شیمیشیمی-200

نویسنده:بهروزبهنام

همکاران مولف:فرشیدعبدی-احسان شعبانی-کاوه متین خو-مهدی کهنی

ناشر:انتشارات خوش خوان

عنوان کتاب:2000مسئله شیمی-برای داوطلبان  المپیاد شیمی

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش کتاب دست دوم-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدروزنامه باطله-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتابهای درسی درسی هنر-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای کمک درسی وکنکوری-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش مدرسان وتستهای ارشد-رمانهای زبان وخرید-فروش وخرید-خریدوفروش-مولف:بهروزبهنام-2000مسئله شیمی-همکاران مولف:فرشیدعبدی-احسان شعبانی-کاوه متین خو-مهدی کهنی-2000lsmgid adld-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l ,k, nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l ,k,nvjivhk-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnv,ckhli fhxgi-ovdntv,a-ovdn,tv,a-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnv,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd nvsd ikv-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a ;jhfihd ;l; nvsd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-vlhkihd cfhk ,ovdn-tv,a ,ovdn-ovdntv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-l,gt;fiv,cfikhl-2000lshgi adld fvhd nh,xgfhk hgl\dhnadld-tvadnufnd-hpshk aufhkd-;h,i ljdk o,-lind ;ikd-fiv,cfikhl-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a-ovdntv,a-tv,a ,ovdn

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 10 در انبار نگهدارنده

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:مشاوران

عنوان کتاب:23کتاب انسانی-دروس اختصاصی10و11و12

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوفروش-فروش وخرید-خر-ید-فر-وش-کتاب-دست-دوم-علایی-خر-ید-و-فر-ش-کتاب-دوم-علایی-خر-یدار-دست دوم-خریداروفروشنده ی کتابهای کنکوری دست دوم علایی به صورت درصدی از10تا30درصدعلایی-خریداردست دوم علایی کنکوری 5تا20درصدقیمت علایی-فروشنده ی دست دوم علایی کنکوری وبانک علایی از5تا70درصدتخفیف علایی-خریدارکتاب کیلویی دست دوم علایی-بانک کتاب کیلویی دست دوم علایی-بانک دست دوم علایی -رمان-داستان-زبانهای خارجی تا60درصدتخفیف-بانک کتاب دست دوم ونوعلایی درتمام نقاط کشوربانک دست دوم علایی کتاب-دست دوم کتاب علایی کتاب دست دوم علایی نوبانک کتاب نوعلایی دست دوم کتاب دست دوم علایی-خریدارکتابهای درسی وکنکوری نظام قدیم به صورت درصدی-خریدارکتابهای دانشگاهی قدیمی به صورت درصدی ازقیمت پشت جلد-خریدارتمامی کتابهای قدیمی به صورت درصدی-خریدوفروش بانک کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب دست دوم علایی-خریدفروش بانک دست دوم علایی-خریداروبانک دست دوم علایی-فروشنده وبانک دست دوم علایی-خریداردست دوم علایی-فروشنده ی دست دوم علایی-خریدوبانک کتاب دست دوم علایی-فروش وبانک کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب روانشناسی دست دوم علایی-خریدفروش بانک کتاب حقوقی دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب درسی ودانشگاهی دست دوم علایی-خریداروفروشنده ی مدرسان بانک کتاب دست دوم علایی-خریداردانشگاهی وپیام نوربانک کتاب دست دوم علایی-فروشنده ی دانشگاهی  وپیام نوربانک کتاب دست دوم علایی-بانک کتاب دست دوم علایی-بانک کتاب روان شناسی مدرسان دست دوم علایی-بانک کتاب کنکوری دست دوم علایی-بانک کتاب نوعلایی30درصدتخفیف ودست دوم علایی تا70درصدتخفیف-بانک دست دوم علایی-بانک نوعلایی کنکوری-بانک کتاب علایی دست دوم تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی دست دوم علایی تا70درصدتخفیف-بانک کتاب دست دوم علایی بانک کتاب نوعلایی-بانک کتاب دست دوم فقط علایی دست دوم علایی کتاب-خریدوفروش کتاب درسی دست دوم انقلاب علایی-خریدوفروش کتاب دست دوم انقلاب علایی-خریدوفروش کتاب بورس دست دوم علایی-خریداروفروشنده کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش کتاب دست دوم

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 50 در انبار پشت ارایه ادبیارایه های ادبی

نویسنده:دکترهامون سبطی-باهمکاری امیرمحمددهقان

ناشر:نشردریافت

عنوان کتاب:ارایه های ادبی-برای همه ی رشته ها-کنکوری های 99یازدهمی ها-دهمی ها

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-ارایه های لفظی-ارایه های معنوی-علم بیان(کنایه-مجاز-استعاره-تشبیه)-تفاوت مجازوکنایه-تفاوت اضافه ی تشبیهی واستعاری-الگوهای طرح تست-دکترهامون سبطی-باهمکاری امیرمحمددهقان-برای همه ی رشته ها-کنکوری های 99یازدهمی ها-دهمی ها-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش کتاب دست دوم-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش روزنامه باطله-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتابهای کمک درسی کنکوری-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش مدرسان وتستهای ارشد-رمانهای زبان وخرید-رمان داستان زبان از50تا75درصدتخفیف-فروش وخرید-خریدکتاب زبان-ارایه های ادبی-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-;k;,vd ihd 99dhcnildih-nildih-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a-ugl fdhk-;khdi-l[hc-hsjuhvi-jafdi-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhk nhsjhk cfhk hc50jh75nvwnjotdt-n;jvihl,k sfxd-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a ;jhfihd ;l; nvsd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdntv,a-ovdn,tv,a-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-jth,j l[hc,;khdi-jth,j hqhti d jafdid ,hsjuhvd-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fvhd ili d vaji ih-fhil;hvd hldvlplnnirhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-hg’,ihd xvp jsj-hvhdi ihd luk,d-hvhdi ihd hnfd-hvhdi ihd gtzd-hvhdi ihd gtzd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار پشت کتاب ارایه های ادبیارایع=ه های ادبی

نویسنده:علیرضاعبدالمحمدی

ناشر:الگو

عنوان کتاب:ارایه های ادبی-نظام جدید-اموزش کامل+پرسش های چهارگزینه ای+پاسخ تشریحی

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش-خریدفروش-فروش خریدکتاب دست دوم-خریدفروش کتاب دست دوم-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-ارایه های ادبی- نظام جدید-عبدالمحمدی-علیرضا-اموزش کامل+پرسش های چهارگزینه ای+پاسخ تشریحی-v,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ugdvqhufnglplnd-kavhg’,-hl,ca ;hlg+\vsa ]ihv’cdki hd+\+\vsa ihd ]ihv’cdki hd+\hso javdpd-ufnhglplnd-ufnhglplnd-ugdvqh-kavhg’,-hvhdi ihd hnfd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdntv,a-ovdn,tv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l\vsa ihd ]ihv’cdkihd

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار زیست شناسی یازدهم5ریاضی یازدهم

نویسنده:مهندس امیرزراندوز

ناشر:گاج

عنوان کتاب:ریاضی یازدهم تجربی-بانک پرسش های طبقه بندی شده

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب نوودست دوم درتهران-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-خریدوفروش کتاب زبان-رمانهای زبان وخرید-فروش وخرید-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-خریدوفروش کتابهای کمک درسی کنکوری-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتاب زبان-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدوفروش-خریدفروش-خریدفروش کتاب دست دوم-خریدفروش دست دوم-فروش وخرید-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-مهندس امیرزراندوز-ریاضی یازدهم تجربی-زراندوز-نشرگاج-مجموعه کتابهای کار-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش کتاب دست دوم-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-likns hldvcvhkn,c-vaji d ug,l j[vfd-vdhqd dhcnil j[vfd-kav’h[-l[l,ui ;jhfihd ;hv-kav’h[-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-vlhkihd cfhk ,ovdn-vaji d ug,l j[vfd-ovdn,tv,a ;jhfihd ;l; nvsd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-vdhqd dhcnil-j[vfd-fhk; \vsa ihd xfri fknd ani

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار پشت امارواحتمالپاسخ ادبیات باکیفییت

نویسنده:امیرنجات شجاعی-مهدی نظری

ناشر:گاج

عنوان کتاب:پاسخ های ادبیات موضوعی کامل-میکروطلایی-دهم+یازدهم+دوازدهم

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم ونودرتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-رمان-داستان-زبان از50تا75درصدتخفیف-رمانهای زبان وخرید-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-پاسخ های ادبیات موضوعی کامل-میکروطلایی-دهم+یازدهم+دوازدهم-ویژه ی کنکور1400-کنکوریهای جدید99-400گاج-خیلی سبز-الگوبا20درصدتخفیف-سرویس رایگان درسراسرکشور-بانک کتاب علایی:ketabalaee.ir-سرویس رایگان دربانک کتاب علایی-خریدوفروش کتاب دست دوم درایران-;k;,vdihd [ndn99-400’h[-odgd sfc-hg’,fh20nvwnjotdt ,sv,ds vhd’hk nvsvhsv;a,v-fhk; ;jhf ughdd:ketabalaee.ir-sv,ds vhd’hk nvfhk; ;jhf ughdd-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhk-nhsjhk-cfhk hc50jh75nvwnjotdt-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-;k;,vdihd [ndn99-400’h[-odgd sfc-hg’,fh20nvwnjotdt ,sv,ds vhd’hk nvsvhsv;a,v-fhk; ;jhf ughdd:ketabalaee.ir-sv,ds vhd’hk nvfhk; ;jhf ughdd-\hso ihd hnfdhj l,q,ud;hlg-vlhk-nhsjhk-cfhkhc50jh75nvwnjotdt-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-hldvk[hj a[hud-lind kzvd-ld;v,xghdd-‘h[-\hso ihd hnfdhj l,q,ud ;hlg

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار نگهدارنده

نویسنده:پیت جانسون

ناشر:هوپا

عنوان کتاب:پدرومادرم زده اند به سیم اخر

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوفروش-فروش وخرید-بانک کتاب علایی رمان های انگلیسی30تا70درصدتخفیف به قیمت روزبه سه حالت فارسی-انگلیسی-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-بانک کتاب علایی داستان انگلیسی 30تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-بانک کتاب علایی کلیه ی زبانهای خارجی وپزشکی از30تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علاییی کتاب کتابخانه ورق جزوه وکاغذهای باطله وکتاب باطله خریداراست-بانک کتاب علایی مرکزی نوکنکوری با30درصدتخفیف بزرگترین بانک کتاب درتهران وایران-بانک کتاب علایی دانشگاهی پیام نورحقوق کنکوری-بانک کتاب علایی ارشدمدرسان روانشناسی مدیریت وغیره-بانک کتاب علایی خریدوفروش مدرسان روانشناسی مدیریت وغیره-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدکاغذباطله-فروش کاغذباطله-خریدوفروش روزنامه باطله-خریدروزنامه باطله-فروش روزنامه باطله

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار پشت انگلیسی 2انگلیسی2

نویسنده:دکتررضاکیاسالار

ناشر:خیلی سبز

عنوان کتاب:انگلیسی 2-پایه ی یازدهم

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی وغیره:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-خریدوفروش کتاب نوودست دوم-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-رمانهای زبان وخرید-فروش وخرید-خریدوفروش-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای درسی درسی هنر-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدفروش کتاب زبان-خریدفروش-خریدوفروش-فروش وخرید-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش کتاب دست دوم-نشرخیلی سبز-پایه ی یازدهم-دکتررضاکیاسالار-پرسش های چهارگزینه ای انگلیسی2-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-vlhkihd cfhk ,ovdn-n;jvvqh;dhshghv-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a-\vsa ihd ]ihv’cdki hd hk’gdsd2-\hdi d dhcnil-n;jvvqh;dhshghv-tv,a ,ovdn-kavodgd sfc-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l