نمایش 1–8 از 226 نتیجه

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 50 در انبار پشت کتاب مسائل شیمیشیمی-200

نویسنده:بهروزبهنام

همکاران مولف:فرشیدعبدی-احسان شعبانی-کاوه متین خو-مهدی کهنی

ناشر:انتشارات خوش خوان

عنوان کتاب:2000مسئله شیمی-برای داوطلبان  المپیاد شیمی

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش کتاب دست دوم-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدروزنامه باطله-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتابهای درسی درسی هنر-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای کمک درسی وکنکوری-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش مدرسان وتستهای ارشد-رمانهای زبان وخرید-فروش وخرید-خریدوفروش-مولف:بهروزبهنام-2000مسئله شیمی-همکاران مولف:فرشیدعبدی-احسان شعبانی-کاوه متین خو-مهدی کهنی-2000lsmgid adld-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l ,k, nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l ,k,nvjivhk-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnv,ckhli fhxgi-ovdntv,a-ovdn,tv,a-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnv,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd nvsd ikv-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a ;jhfihd ;l; nvsd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-vlhkihd cfhk ,ovdn-tv,a ,ovdn-ovdntv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-l,gt;fiv,cfikhl-2000lshgi adld fvhd nh,xgfhk hgl\dhnadld-tvadnufnd-hpshk aufhkd-;h,i ljdk o,-lind ;ikd-fiv,cfikhl-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a-ovdntv,a-tv,a ,ovdn

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 10 در انبار نگهدارنده

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:مشاوران

عنوان کتاب:23کتاب انسانی-دروس اختصاصی10و11و12

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوفروش-فروش وخرید-خر-ید-فر-وش-کتاب-دست-دوم-علایی-خر-ید-و-فر-ش-کتاب-دوم-علایی-خر-یدار-دست دوم-خریداروفروشنده ی کتابهای کنکوری دست دوم علایی به صورت درصدی از10تا30درصدعلایی-خریداردست دوم علایی کنکوری 5تا20درصدقیمت علایی-فروشنده ی دست دوم علایی کنکوری وبانک علایی از5تا70درصدتخفیف علایی-خریدارکتاب کیلویی دست دوم علایی-بانک کتاب کیلویی دست دوم علایی-بانک دست دوم علایی -رمان-داستان-زبانهای خارجی تا60درصدتخفیف-بانک کتاب دست دوم ونوعلایی درتمام نقاط کشوربانک دست دوم علایی کتاب-دست دوم کتاب علایی کتاب دست دوم علایی نوبانک کتاب نوعلایی دست دوم کتاب دست دوم علایی-خریدارکتابهای درسی وکنکوری نظام قدیم به صورت درصدی-خریدارکتابهای دانشگاهی قدیمی به صورت درصدی ازقیمت پشت جلد-خریدارتمامی کتابهای قدیمی به صورت درصدی-خریدوفروش بانک کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب دست دوم علایی-خریدفروش بانک دست دوم علایی-خریداروبانک دست دوم علایی-فروشنده وبانک دست دوم علایی-خریداردست دوم علایی-فروشنده ی دست دوم علایی-خریدوبانک کتاب دست دوم علایی-فروش وبانک کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب روانشناسی دست دوم علایی-خریدفروش بانک کتاب حقوقی دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب درسی ودانشگاهی دست دوم علایی-خریداروفروشنده ی مدرسان بانک کتاب دست دوم علایی-خریداردانشگاهی وپیام نوربانک کتاب دست دوم علایی-فروشنده ی دانشگاهی  وپیام نوربانک کتاب دست دوم علایی-بانک کتاب دست دوم علایی-بانک کتاب روان شناسی مدرسان دست دوم علایی-بانک کتاب کنکوری دست دوم علایی-بانک کتاب نوعلایی30درصدتخفیف ودست دوم علایی تا70درصدتخفیف-بانک دست دوم علایی-بانک نوعلایی کنکوری-بانک کتاب علایی دست دوم تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی دست دوم علایی تا70درصدتخفیف-بانک کتاب دست دوم علایی بانک کتاب نوعلایی-بانک کتاب دست دوم فقط علایی دست دوم علایی کتاب-خریدوفروش کتاب درسی دست دوم انقلاب علایی-خریدوفروش کتاب دست دوم انقلاب علایی-خریدوفروش کتاب بورس دست دوم علایی-خریداروفروشنده کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش کتاب دست دوم

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 50 در انبار پشتش کتاب بنفشکتاب بنفش-ای کیوپلاس

نویسنده:امیدیعقوبی فرد

ناشر:گاج

عنوان کتاب:3000تست استانداردانگلیسی جامع کنکور-ای کیوپلاس-دهم+یازدهم +دوازدهم-سوال-پاسخ های تشریحی درجلددوم

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-همراه باتستهای کنکور98-دهم یازدهم دوازدهم-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش-خریدوفروش-پاسخ های تشریحی درجلددوم-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-اولین کنکورنظام جدید-ای کیوپلاس-امیدیعقوبی فرد-3000تست استانداردانگلیسی جامع کنکور-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a-ovdn,tv,a-nil dhcnil n,hcnil-ovdn;jhf cfhk-ovdntv,a ;jhfihd ;k;;,vd-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a-ovdn,tv,a-\hsoihd javdpd vhhc[gnn,l fo,hidn-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-hd ;d,\ghs-hk’gdsd [hlu ;k;,v-3000jsj hsjhknhvn-hldndur,fd tvn-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار پشت کتاب سبزریاضی هشتمروی کتاب سبزریاضی هشتم

نویسنده:عبدالرضا دراج-جوادحیدری

ناشر:کلاغ سپید

عنوان کتاب:ریاضی هشتم-40قدم بردارازمونت رو100بزن توامتحانت 20بگیر

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتاب های دست دوم دانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری رمان زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-رمانهای زبان وخرید-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتابهای کنکوری-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-جوادحیدری-عبدالرضادراج-ریاضی هشتم-نشر:کلاغ سپید-مجموعه کتابهای چهل قدم-40قدم بردارازمونت رو100بزن توامتحان 20بگیر-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-kav;ghy s\dn-l[l,ui ;jhfihd ]ig rnl-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-ufnhgvqhnvh[-shdj ;jhfihd ;k;,vd:ketabalaee.ir-shdj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi;bookalaee.com-vlhkihd cfhk ,ovdn-vdhqd iajl-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdntv,a-[,hnpdnvd-ufnhgvqhnvh[-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 10 در انبار پشت زبان قرمزکتاب جامع زبان انگلیسیی خط سفید

نویسنده:سحر ملکیان-زکیه افریده-مجیدعسکری ازغندی-احترام طبسی

ناشر:خط سفید

عنوان کتاب:کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-خریدوفروش کتاب دست دوم ونو-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-رمانهای زبان وخرید-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای کمک درسی کنکوری-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-کنکوریهای جدید99-400گاج-خیلی سبز-الگوبا20درصدتخفیف وسرویس رایگان درسراسرکشور-بانک کتاب علایی:ketabalaee.ir-سرویس رایگان دربانک کتاب علایی-کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید-پایه ی هشتم-نشر:خط سفید-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوروش کتاب دست دوم;k;,vdihd [ndn99-400’h[-odgd sfc-hg’,fh20nvwnjotdt ,sv,ds vhd’hk nvsvhsv;a,v-fhk; ;jhf ughdd:ketabalaee.ir-sv,ds vhd’hk nvfhk; ;jhf ughdd-klh-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd ;l; nvsd-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-;jhf [hlu cfhk hk’gdsd ox stdn-\hdi d iajl-kav:ox stdn-\hdi d iajl-spvlg;dhk-c;di htvdni-l[dnus;vd hcyknd-hpjvhl xfsd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l ,k, nvhdvhk-

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار نگهدارنده

نویسنده:Dr.lin lougheed

ناشر:ناشرپایزه

عنوان کتاب:wring for the toefl ibt

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب نوودست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریداردست دوم-فروشنده ی دست دوم–کنکوریهای جدید99-400گاج-خیلی سبز-الگوبا20درصدتخفیف وسرویس رایگان درسراسرکشور-بانک کتاب علایی:ketabalaee.ir-سرویس رایگان دربانک کتاب علایی-خریداردست دوم-فروشنده ی دست دوم-خریددست دوم-فروش دست دوم-خریدوفروش دست دوم-خریدفروش دست دوم-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-فروشنده ی دست دوم-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتاب زبان-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش کتاب دست دوم-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-tv,akni d nsj n,l-tv,akni dd nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnhv;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-;k;,vdihd [ndn99-400’h[-odgd sfc-hg’,fh20nvwnjotdt ,sv,ds vhd’hk nvsvhsv;a,v-fhk; ;jhf ughdd:ketabalaee.ir-sv,ds vhd’hk nvfhk; ;jhf ughdd-ovdnhvnsj n,l-tv,akni d nsj n,l-ovdnnsj n,l-tv,a nsj n,l-ovdn,tv,a nsj n,l-ovdntv,a nsj n,l-writing for the toefl ibt-dr.lin lougheed

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 10 در انبار زبان 25

نویسنده:مجتبی کوشکی-مجیدعسکری ازغندی

ناشر:خط سفید

عنوان کتاب:(prospect plus-level2-(khate sefid curriculum center

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درتهران-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش کتاب دست دوم-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-رمان داستان زبان از50تا75درصدتخفیف-خریدارکتابخانه-خریدوفروش کتابهای کمک درسی کنکوری-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتاب زبان-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدوفروش-فروش وخرید-خریدفروش کتاب دست دوم-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-رمان داستان زبان از50تا75درصدتخفیف-خریدوفروش کتابهای کمک درسی کنکوری-خریدوفروش کتابهای کمک درسی کنکوری-فروشنده ی کتاب دست دوم-خریدارکتابهای دست دوم ونو-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتاب زبان-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم ونودرایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-خریدوفروش-فروش وخرید-خریدفروش کتاب دست دوم-کنکوریهای جدید99-400گاج-خیلی سبز-الگو-با20درصدتخفیف وسرویس رایگان درسراسرکشور-بانک کتاب علایی:ketabalaee.ir-سرویس رایگان دربانک کتاب علایی-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdnhv;jhf nsj n,l-tv,akni d ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l ,k,nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,atvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-vlhk nhsjhk cfhk hc50jh75nvwnjotdt-;k;,vdihd [ndn99-400’h[-odgd sfc-hg’,fh20nvwnjotdt ,sv,ds vhd’hk nvsvhsv;a,v-fhk; ;jhf ughddketabalaee.ir-sv,ds vhd’hk nvfhk; ;jhf ughdd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-tv,a ,ovdn-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan

 

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 5 در انبار زبان خوشگل

نویسنده:khate sefid

ناشر:خط سفید

عنوان کتاب:prospect plus-level3

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای دست دوم ونوکنکوری:ketabalaee.ir-خریدوفروش کتاب دست دوم-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم ونودرایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم ونودرتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتاب زبان-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش-فروش وخرید-کنکوریهای جدید99-400گاج-خیلی سبز-الگوبا20درصدتخفیف وسرویس رایگان درسراسرکشور-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم:ketabalaee.ir-سرویس رایگان دربانک کتاب علایی-خریدارکتاب-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-ovdn,tv,a ;jhfihdnvsd ,khdhf-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a-ovdn,tv,a;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l ,k,-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj nl nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l ,k, nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdnhv;jhf-;k;,vdihd [ndn99-400’h[ odgd sfc-hg’,fh20nvwnjotdt ,sv,ds vhd’hk nvsvhsv;a,v-fhk; ;jhf ughdd:ketabalaee.ir-sv,ds vhd’hk nvfhk; ;jhf ughdd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l