نمایش 1–8 از 35 نتیجه

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار پشت کتاب سبزریاضی هشتمروی کتاب سبزریاضی هشتم

نویسنده:عبدالرضا دراج-جوادحیدری

ناشر:کلاغ سپید

عنوان کتاب:ریاضی هشتم-40قدم بردارازمونت رو100بزن توامتحانت 20بگیر

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتاب های دست دوم دانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری رمان زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-رمانهای زبان وخرید-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتابهای کنکوری-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-جوادحیدری-عبدالرضادراج-ریاضی هشتم-نشر:کلاغ سپید-مجموعه کتابهای چهل قدم-40قدم بردارازمونت رو100بزن توامتحان 20بگیر-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-kav;ghy s\dn-l[l,ui ;jhfihd ]ig rnl-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-ufnhgvqhnvh[-shdj ;jhfihd ;k;,vd:ketabalaee.ir-shdj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi;bookalaee.com-vlhkihd cfhk ,ovdn-vdhqd iajl-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdntv,a-[,hnpdnvd-ufnhgvqhnvh[-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 10 در انبار پشت زبان قرمزکتاب جامع زبان انگلیسیی خط سفید

نویسنده:سحر ملکیان-زکیه افریده-مجیدعسکری ازغندی-احترام طبسی

ناشر:خط سفید

عنوان کتاب:کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-خریدوفروش کتاب دست دوم ونو-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-رمانهای زبان وخرید-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای کمک درسی کنکوری-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-کنکوریهای جدید99-400گاج-خیلی سبز-الگوبا20درصدتخفیف وسرویس رایگان درسراسرکشور-بانک کتاب علایی:ketabalaee.ir-سرویس رایگان دربانک کتاب علایی-کتاب جامع زبان انگلیسی خط سفید-پایه ی هشتم-نشر:خط سفید-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوروش کتاب دست دوم;k;,vdihd [ndn99-400’h[-odgd sfc-hg’,fh20nvwnjotdt ,sv,ds vhd’hk nvsvhsv;a,v-fhk; ;jhf ughdd:ketabalaee.ir-sv,ds vhd’hk nvfhk; ;jhf ughdd-klh-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd ;l; nvsd-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-;jhf [hlu cfhk hk’gdsd ox stdn-\hdi d iajl-kav:ox stdn-\hdi d iajl-spvlg;dhk-c;di htvdni-l[dnus;vd hcyknd-hpjvhl xfsd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l ,k, nvhdvhk-

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار پشت ازحالرمان-ازحال

نویسنده:دکتردیویدبرنز

مترجم:مریم سعیدی

عنوان کتاب:ازحال بدبه حال خوب-شناخت درمانی-متن کامل

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب دست دوم ونودرایران-خریدوفروش کتاب دست دوم-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتابهای کمک درسی کنکوری-مترجم:مریم سعیدی-متن کامل-نویسنده:دکتردیویدبرنز-شناخت درمانی-ازحال بدبه حال خوب-برنز-دیوید-سعیدی-مریم-کنکوریهای جدید99-400-گاج-خیلی سبز-الگوبا20درصدتخفیف وسرویس رایگان درسراسرکشور-بانک کتاب علایی:ketabalaee.ir-بانک کتاب علایی :ketabalaee.ir- سرویس رایگان دربانک کتاب علایی-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-خریدوفروش کتاب دست دوم ونو-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ljk ;hlg-ljv[l:lvdl sudnd-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-vlhkihd cfhk ,ovdn-n;jvnd,dnfvkc-ovdn,tv,a ;jhfihd ;l; nvsd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdntv,a ;;jhf nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l ,k,nvjivhk-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-hcphg o,f fi phg fn-lvdl sudnd-nd,dnfvkc-;k;,vdihd [ndn99-400-odgd sfch’,fh20nvwnjotdt ,sv,ds vhd’hk nvsvhsv;a,v-fhk; ;jhf ughdd:ketabalaee.ir-sv,ds vhd’hk nvfhk; ;jhf ughdd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 10 در انبار نگهدارنده

نویسنده:مصطفی دیداری-سیدوحیدذوالفقاری-سیدمسعودطایفه-نرگس کارگر

ناشر:خیلی سبز

عنوان کتاب:امارواحتمال گسسته

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-خریداروفروشنده ی کتابهای کنکوری دست دوم به صورت درصدی از10تا30درصدعلایی-خریداردست دوم علایی کنکوری5تا20درصدقیمت علایی-فروشنده ی دست دوم علایی کنکوری وبانک علایی از5تا70درصدتخفیف علایی-خریدارکتاب کیلویی دست دوم علایی-بانک کتاب کیلویی دست دوم علایی-بانک دست دوم علایی-رمان-داستان-زبانهای خارجی تا60درصدتخفیف-بانک کتاب دست دوم ونوعلایی درتمام نقاط کشوربانک دست دوم علایی کتاب-دست دوم کتاب علایی کتاب دست دوم علایی نوبانک کتاب نوعلایی دست دوم کتاب دست دوم علایی -خریدارکتابهای درسی وکنکوری نظام قدیم به صورت درصدی-خریدارکتابهای دانشگاهی قدیمی به صورت درصدی ازقیمت پشت جلد-خریدارتمامی کتابهای قدیمی به صورت درصدی-خریدوفروش بانک کتاب دست دوم علایی-خریدفروش وبانک کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک دست دوم علایی-خریدفروش بانک دست دوم علایی-خریداروبانک دست دوم علایی-فروشنده ی وبانک دست دوم علایی-خریداردست دوم علایی-فروشنده ی دست دوم علایی-خریداروبانک کتاب دست دوم علایی-فروش وبانک کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب روان شناسی دست دوم علایی-خریدوفروش بانک کتاب حقوقی دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب درسی ودانشگاهی دست دوم علایی-خریداروفروشنده ی مدرسان بانک کتاب دست دوم علایی-خریداروفروشنده ی مدرسان بانک کتاب دست دوم علایی-خریداردانشگاهی وپیام نور بانک کتاب دست دوم علایی-فروشنده ی دانشگاهی وپیام نوربانک کتاب دست دوم علایی-بانک کتاب دست دوم-بانک کتاب روان شناسی مدرسان دست دوم-بانک کتاب کنکوری دست دوم-دست دوم کتاب علایی رمان وداستان-دست دوم کتاب علایی زبانهای خارجی-بانک کتاب نو علایی کنکوری30درصد تخفیف علایی-بانک کتاب نو علایی30درصدودست دوم علایی تا70درصدتخفیف-بانک دست دوم علایی-بانک نوعلایی کنکوری-بانک کتاب علایی دست دوم تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی دست دوم علایی تا70درصدتخفیف-بانک کتاب دست دوم  فقط علایی دست دوم علایی کتاب-خریدوفروش کتاب درسی دست دوم انقلاب علایی-خریدوفروش کتاب دست دوم درسی انقلاب علایی-خریدوفروش کتاب بورس دست دوم علایی-خریداروفروشنده ی کتاب دست دوم علایی-کنکوریهای جدید99-400گاج-خیلی سبز-الگوبا20درصدتخفیف وسرویس رایگان درسراسرکشور-بانک کتاب علایی:ketabalaee.ir-سرویس رایگان دربانک کتاب علایی-خریداردست دوموبانک کتاب علایی-فروشنده ی دست دوم-خریددست دوم-فروش دست دوم-خریدوفروش دست دوم-خریدفروش دست دومovdnhvnsj n,l-tv,akni d nsj n,l-ovdnnsj n,l-tv,a nsj n,l-ovdn,tv,a nsj n,l-ovdntv,a nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار زیست شناسی یازدهم5ریاضی یازدهم

نویسنده:مهندس امیرزراندوز

ناشر:گاج

عنوان کتاب:ریاضی یازدهم تجربی-بانک پرسش های طبقه بندی شده

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب نوودست دوم درتهران-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-خریدوفروش کتاب زبان-رمانهای زبان وخرید-فروش وخرید-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-خریدوفروش کتابهای کمک درسی کنکوری-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتاب زبان-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدوفروش-خریدفروش-خریدفروش کتاب دست دوم-خریدفروش دست دوم-فروش وخرید-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-مهندس امیرزراندوز-ریاضی یازدهم تجربی-زراندوز-نشرگاج-مجموعه کتابهای کار-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش کتاب دست دوم-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-likns hldvcvhkn,c-vaji d ug,l j[vfd-vdhqd dhcnil j[vfd-kav’h[-l[l,ui ;jhfihd ;hv-kav’h[-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-vlhkihd cfhk ,ovdn-vaji d ug,l j[vfd-ovdn,tv,a ;jhfihd ;l; nvsd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-tv,a ,ovdn-ovdn,tv,a-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-vdhqd dhcnil-j[vfd-fhk; \vsa ihd xfri fknd ani

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 10 در انبار نگهدارنده

ناشر:اریانوین

عنوان کتاب:بخون وبچین15-20جلد

hgfhrd fv]sfih:بخش دانشگاهی:02166488270-بخش کنکوری:02166405556-سایت کتابهای دستدوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوفروش-فروش وخرید-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدوفروش کتاب دست دوم علایی-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم ونودرایران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-رمانهای زبان وخرید-اولین وقدیمی ترین مرکزدست دوم ونودرایران-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش-فروش وخرید-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-بانک کتاب علایی اولین وبزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب نوودست دوم درایران-خریدوفروش-فروش وخرید-خریدوفروش کتاب دست دوم

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار پشت علوم هفتمعلوم هفتم

نویسنده:مهدی مظلوم شایان

ناشر:خیلی سبز

عنوان کتاب:پرسش های چهارگزینه ای علوم هفتم-تیزهوشان-درس نامه ی کامل+سوالهای ازمون مدارس برتروتیزهوشان

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم ونودرایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم ونودرتهران:ketabalaee.ir-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتب دست دوم ونودرایران-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش کتاب دست دوم ونو-نمایندگی فروش کتابهای دست دوم کنکوری-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتاب زبان-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدوفروش-فروش وخرید-خریدفروش-خریدوفروش کتاب دست دوم-پرسش های-  چهارگزینه ای- علوم- هفتم- تیزهوشان-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم ونودرایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم ونودرتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب دست دوم ونودرایران-همراه باتخفیف ویژه-فروش کتاب داستانهای زبان وغیره-رمانهای زبان وخرید-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای درسی درسی هنر-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l ,k,nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l ,k,nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l ,k,nvhdvhk-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid ,;k;,vd-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-tv,a ,ovdn-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ydvi-vlhkihd cfhk ,ovdn-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a ;jhfihd ;l; nvsd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdntv,a ;jhfihd ;k;,vd-\vsa ihd ]ihv’cdki hd ug,l itjl-jdci,ahk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l ,k,nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l ,k,nvjivhk-lind-lzg,l-ahdhk-kav:odgd sfc-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l ,k,nvhdvhk

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار پشت کتاب خیلی سبزرشته ی تجربی

نویسنده:رضاسبزمیدانی-نویدشاهی-پگاه اسدی-ایمان سلیمان زاده-جمال خم خاجی

ناشر:خیلی سبز

شابک:978-600-412-530-7

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دانشگاهی رمان وغیره:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش-خریدفروش-مبادله-معاوضه-فقط به صورت-خریدوفروش-خریدفروش-کتاب باطله-روزنامه باطله-انواع کاغذ-به صورت-درصدی-کیلویی-کنکوری-حقوقی-روانشناسی-زبان خارجی-پیام نور-پزشکی-رمان-داستان-تاریخی-درسی-هنرستان-مدرسان-خیلی سبز-گاج-مبتکران-غیره-دربانک-کتاب-علایی-فقط-این جاست:ketabalaee.ir-سایت-کتابهای-دست-دوم-دانشگاهی-رمانbookalaee.com-مرکز-کانون-کتاب-کنکور-ایران-تهران-وکلیه ی-شهرستانها-بانک-کتاب-علایی-علائیketabalaee.ir-کتابهای-نو-کنکوری-30درصد-تخفیف-دست-دوم-اگرنایاب-باشد-50درصد-تخفیف-shdj ;jhfihdnsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi:bookalaee.com-shdj ;jhfihd ;k;,vd:ketabalaee.ir-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-ovdntv,a ;jhfihd ;l; nvsd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd nvsd ikv-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdnhvd ;jhfohki-ovdntv,a-ovdn,tv,a-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvhdvhk ,jivhk-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhk nhsjhk cfhk 50jh75nvwnjotdt-lv;c-;hk,k-;jhf-;k;,v-hdvhk-jivhk-,;gdi d aivsjhkih-fhk;-;jhf-ughdd-ughmdketabalaee.ir-;jhfihdk, ;k;,vd30nvwnjotdt-nsj n,l h’vkhdhf fhan50nvwnjotdtکتابهایی که بانک کتاب علاییketabalaee.irبرای کنکوریها پیشنهادمیکندبه ترتیب رتبه ی1و2و3می باشد:زبان:1-مبتکران2-خیلی سبز3-گاج           ادبیات:1-الگو2-خیلی سبز3-گاج              زیست:1-الگو2-خیلی سبز3-ای کیو(گاج)4-تخته سیاه5-گاج                فیزیک:1-خیلی سبز2-الگو3-گاج              ریاضی تجربی:1-خیلی سبز2-مهروماه3-گاج                شیمی:1-مبتکران2-خیلی سبز3-الگو(مشترک رشته های ریاضی وتجربی به جززیست)               اختصاصی های ریاضی:1-الگو2-خیلی سبز               اختصاصی های انسانی:1-خیلی سبز2مشاوران3-قلم چی  odgd sfc ;k;,v 99 +;gd jyddvhj o,f `vsa ihd ]ihv ‘cdki hd tdcd; hdi [gn n,l nvskhli , hso vqh sfci ldnhkd k,dn ahid 'hi hsnd hdlhk sgdlhk chni [lhg ol oh[d nil , dhcnil vaji j[vfd fijvdk ;jhfihd [ihk fvhd f]i ihd hdvhk vjyhg fhk; ;jhf ughdd odgd sfc fh 30 nvwn jotdt           -odgd sfc ;k;,v99+;gd jyddvhj o,f `vsa ihd ]ihv ‘cdki hd [gn n,l nvskhli, hso vqh sfci ldnhkd k,dn ahid ‘hi hsnd hdlhk sgdlhk chni [lhg ol oh[d nil , dhcnil vaji vdhqd `vjrhg fijvdk ;jhf ihd [ihk fvhd f]i ihd hdvhk ;jhftv,ad ughdd fhk; ;jhf ughdd odgd sfc      ketabalaee.ir;jhftv,ad fcv’ ughdd