نمایش 1–8 از 261 نتیجه

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار پشت کتاب کله غازیروی کتاب سبز که غازی

نویسنده:stuart redman

ناشر:cambridge-university press

ترجمه:زبان اصلی                             کد:fe/20103

hgfhrd fv]sfih:بخش دانشگاهی:02166488270-بخش کنکوری:02166405556-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی کنکوری رمان وغیره:bookalaee.com-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,v-lv;ctv,a ;jhfihd nhka’hid-dj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi:bookalaee.com–lv;cjfhng lfhngi ;jhf nsj n,l-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-sh-vlhk nhsjhk cfhk50jh75nvwnjotdt-jhtg cfhk hdgs vlhk cfhk hc50jh75nvwnjotdt-ovdn,tv,a;jhfihd nvsd nvsd ikv-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-jhtg cfhk hdgs vlhk cfhkhc50jh75nvwnjotdt-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nvhdvhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvjivhk ,hdvhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l-نمایندگی-فروش-کتابهای-کنکور-مرکز-فروش-کتابهای-دانشگاهی-مرکز-تبادل-مبادله-کتاب-دست-دوم-فروش-کتاب-داستانهای-زبان-وخرید-سایت-کتابهای-دست-دوم-دانشگاهی-رمان-وغیره:bookalaee.com-رمانهای-زبان-وخرید-رمان-داستان-زبان-50تا75-درصد-تخفیف-خرید-فروش-کتابهای-درسی-درسی-هنر-خرید-فروش-کتاب-وکاغذ-باطله-خرید-فروش-کتاب-وروزنامه-باطله-خرید-فروش-کتاب-زبان-خرید-فروش-فرهنگ-انواع-زبانهای-خارجی-درسفر-خرید-فروش-روزنامه-باطله-خرید-کتاب-دست-دوم-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-خرید-روزنامه-باطله-خریدار-مدرسان-وتستهای-ارشد-تافل-زبان-ایلس-رمان-زبان-از50تا75-درصد-تخفیف-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-درایران-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتب-دست-دوم-درتهران-بانک-کتاب-علایی-خرید-فروش-کتاب-نو-ودست-دوم

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار قهوه ای-سبزپشتشکتاب5

نویسنده:dr.lin lougheed

ترجمه:زبان اصلی                      کد:fe/2069

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی رمان وغیره:bookalaee.com-lv;ctv,a ;hfihd nhka’hid-klhdkn’ tv,a ;jhfihd ;k;,v-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf hk-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhihd ohv[d nvstv-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd nvsd ikv-ovdn,v,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-jhtg-cfhk-hdgs-vlhk cfhkhc50jh75nvwnjotdt-vlhk nhsjhkcfhk50jh75nvwnjotdt-vlhkihd   -بارونز-د-لیدر-این-تست-پریپریشن-اسنشیال-وردز-فور د-آیلس-استیودنت-# اسکور-گیو-یو-د-انسرو-خرید-فروش-کناب دست دوم-رمان زبانهای خارجی-از کجا بخرید-کتابفروشی-بزرگ- علایی-بانک کتاب علایی-بانک-تست-کنکوری-ارشد-دکتری-علایی-و بانک-کمک آموزشی علایی-cfhk ,ovdn-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-shdj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار پشت کتاب ابی سبزدارروی کتاب ابی نارنجی دار

نویسنده:norman coe-mark harrison-ken paterson

ناشر:oxford

ترجمه:زبان اصلی                    کد:fe/2071

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دانشگاهی رمان وغیره:bookalaee.com-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ydvi-lv;ctv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,v-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ydvi-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-shdj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi:bookalaee.com-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhk nhsjhk cfhk50jh75nvwnjotdt-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-jhtg cfhk-hdgs-vlhk cfhkhc50jh75nvwnjotdt-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-فروش-کتاب-داستانهای-زبان-وغیره-مرکز-فروش-کتابهای-دانشگاهی-نمایندگی-فروش-کتابهای-کنکور-خرید-فروش-کتاب-زبان-فروش-کتاب-داستانهای-زبان-وخرید-سایت-کتابهای-دست-دوم-دانشگاهی-رمان-وغیره:bookalaee.com-رمانهای-زبان-وخرید-رمان-داستان-زبان-50تا75-درصد-تخفیف-خرید-فروش-مدرسان-وتستهای-ارشد-خرید-فروش-کتاب-وکاغذ-باطله-خرید-فروش-کتاب-وروزنامه-باطله-خرید-فروش-فرهنگ-انواع-زبانهای-خارجی-درسفر-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-تافل-زبان-ایلس-رمان-زبان-از50تا75-درصد-تخفیف-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-درایران-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتب-دست-دوم-درتهران-بانک-کتاب-علایی-خرید-فروش-کتاب-نو-ودست-دوم-بیسیک-ویت تست-نورمن کو-مارکهاریسون-کن پتر سون-آکسفورد-یونیور سی تی پرس-از اینجا بخرید-کتابفروشی بزرگ علایی-بانک تست ارشد دکتری-کنکوری دبیرستانی-بانک کتابهای خارجی زبان-انگلیسی-مرکز مبادله خرید فروش تعویض بصورت خرید و فروش-از اینجا- اینجا بانک کتاب علایی بانک کمک آموزشی علایی وتستهای کنکوری-المپیاد-هوش و استعداد تحصیلی از ابتدائی تا دکتری کتاب دست دوم علایی

 

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار سفیدقرمزدارروی کتاب سفیدقرمزدار

نویسنده:robert j.dixson

ناشر:long man-pearson

ترجمه:زبان اصلی                           کد:fe/2078

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتاب های دانشگاهی رمان وغیره:bookalaee.com-jhtg cfhk hdgs vlhk cfhk hc50jh75nvwnjotdt-lv;cjfhng lfhngi ;jhf nsj n,l-lv;ctv,a ‘jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,v-ovdnhvd ;jhfohki-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ydvi-odn,tv,a ;jhfihd nvsd nvsd cfhk-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu  cfhkihd ohv[d nvstv-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-fhk; ;jhf ughddovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhk nhsjhk-cfhk50jh75nvwnjotdt-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l jivhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-تافل-زبان-ایلس-رمان زبان-از50تا75-درصد-تخفیف-مرکز-تبادل-مبادله-کتاب-دست-دوم-مرکز-فروش-کتابهای-دانشگاهی-نمایندگی-فروش-کتابهای-کنکور-خریداری-کتابخانه-خرید-فروش-کتاب-وکاغذ-باطله-فروش-کتاب-داستانهای-زبان-وخرید-خرید-فروش-کتابهای-درسی-درسی-هنر-خرید-فروش-فرهنگ-انواع-زبانهای-خارجی-درسفر-خریدار-مدرسان-وتستهای-ارشد-بانک-کتاب-علایی-خرید-فروش-کتاب-نو-ودست-دوم-رمانهای-زبان-وخرید-رمان-داستان-زبان-50تا75-درصد-تخفیف-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتب-دست-دوم-درایران-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-درتهران-سایت-کتابهای-دانشگاهی-رمان-اسنشیال آیدیومز-این-اینگلیش-انگلیش-پراسال-وربز-اند-کولوکشنز-لنگوئج-روبرت-جی-دات-دیکسون-اسنشیال-آیدیومز-این-انگلیش-اینگلیش-پراسال-وربز-اند-کلوکشنز-لنگوئج-ازکجا کجا کجا- اینجا-اینجا اینجا-بخرم-تهیه کنم-رمان-داستان-تیت کنکوری-گاج-خیلی سبز-الگو-وانواع کمکی-نو با 30 درصد-تخفیف-ونو 50-درصد تخفیف-وغیره:-bookalaee.com

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 1 در انبار پشت کتاب ابی زردقشنگابی زرد-فیروزه

نویسنده:فیروزه رفیعی-firouzeh rafiei

ناشر:انتشارات هدف نوین

کد:fe/2089

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی رمان وغیره:bookalaee.com-lv;ctv,a ;jhfihd nhka’hid-lv;cjfhng lfhngi ;jhf nsj n,l-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,v-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd-ovdn,tv,a ;jhf cfhk-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdnv,ckhli fhxgi-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-vlhkihd cfhk ,ovdn-vlhk nhsjhk cfhk50jh75nvwnjotdt-jhtg cfhk hdgs vlhk cfhk hc50jh75nvwnjotdt-fhk; ;jhf ughddovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf k,,nsj n,l nvjivhk-shdj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid  vlhk ,ydvi:bookalaee.com-مرکز-فروش-کتابهای-دانشگاهی-مرکز-تبادل-مبادله-کتاب-دست-دوم-نمایندگی-فروش-کتابهای-کنکور-خرید-فروش-کتابهای-درسی-خرید-فروش-کتاب-زبان-فروش-کتاب-داستانهای-زبان-وخرید-خرید-فروش-کتاب-وروزنامه-باطله-خرید-فروش-کتاب-وکاغذ-باطله-خرید-فروش-فرهنگ-انواع-زبانهای-خارجی-درسفر-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-خرید-روزنامه-باطله-خریدار-مدرسان-وتستهای-ارشد-رمانهای-زبان-وخرید-رمان-داستان-زبان-50تا75-درصد-تخفیف-تافل-زبان-ایلس-رمان زبان-50تا75-درصد-تخفیف-بانک-کتاب-علایی-خرید-فروش-کتاب-نو-ودست-دوم-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتب-دست-دوم-درتهران-بزرگترین-مرکز-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم-درایران-بانک-کتاب-علایی-خرید-فروش-کتاب-دست-دوم

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 50 در انبار پشت کتاب مسائل شیمیشیمی-200

نویسنده:بهروزبهنام

همکاران مولف:فرشیدعبدی-احسان شعبانی-کاوه متین خو-مهدی کهنی

ناشر:انتشارات خوش خوان

عنوان کتاب:2000مسئله شیمی-برای داوطلبان  المپیاد شیمی

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم دانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدفروش کتاب دست دوم-خریدارمدرسان وتستهای ارشد-خریدروزنامه باطله-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-خریدوفروش کتاب وروزنامه باطله-خریدوفروش کتابهای درسی درسی هنر-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای کمک درسی وکنکوری-خریدوفروش کتابهای درسی ونایاب-خریدوفروش کتابهای کنکوری-خریدوفروش مدرسان وتستهای ارشد-رمانهای زبان وخرید-فروش وخرید-خریدوفروش-مولف:بهروزبهنام-2000مسئله شیمی-همکاران مولف:فرشیدعبدی-احسان شعبانی-کاوه متین خو-مهدی کهنی-2000lsmgid adld-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l ,k, nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l ,k,nvjivhk-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdntv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnv,ckhli fhxgi-ovdntv,a-ovdn,tv,a-ovdnhvlnvshk ,jsjihd hvan-ovdnv,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd nvsd ikv-ovdn,tv,a ;jhfihd nvsd ,khdhf-ovdn,tv,a ;jhfihd ;l; nvsd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a lnvshk ,jsjihd hvan-vlhkihd cfhk ,ovdn-tv,a ,ovdn-ovdntv,a-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-l,gt;fiv,cfikhl-2000lshgi adld fvhd nh,xgfhk hgl\dhnadld-tvadnufnd-hpshk aufhkd-;h,i ljdk o,-lind ;ikd-fiv,cfikhl-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf ,;hybfhxgi-ovdn,tv,a-ovdntv,a-tv,a ,ovdn

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 10 در انبار نگهدارنده

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:مشاوران

عنوان کتاب:23کتاب انسانی-دروس اختصاصی10و11و12

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتابهای دست دوم ونودانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری-رمان-زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوفروش-فروش وخرید-خر-ید-فر-وش-کتاب-دست-دوم-علایی-خر-ید-و-فر-ش-کتاب-دوم-علایی-خر-یدار-دست دوم-خریداروفروشنده ی کتابهای کنکوری دست دوم علایی به صورت درصدی از10تا30درصدعلایی-خریداردست دوم علایی کنکوری 5تا20درصدقیمت علایی-فروشنده ی دست دوم علایی کنکوری وبانک علایی از5تا70درصدتخفیف علایی-خریدارکتاب کیلویی دست دوم علایی-بانک کتاب کیلویی دست دوم علایی-بانک دست دوم علایی -رمان-داستان-زبانهای خارجی تا60درصدتخفیف-بانک کتاب دست دوم ونوعلایی درتمام نقاط کشوربانک دست دوم علایی کتاب-دست دوم کتاب علایی کتاب دست دوم علایی نوبانک کتاب نوعلایی دست دوم کتاب دست دوم علایی-خریدارکتابهای درسی وکنکوری نظام قدیم به صورت درصدی-خریدارکتابهای دانشگاهی قدیمی به صورت درصدی ازقیمت پشت جلد-خریدارتمامی کتابهای قدیمی به صورت درصدی-خریدوفروش بانک کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب دست دوم علایی-خریدفروش بانک دست دوم علایی-خریداروبانک دست دوم علایی-فروشنده وبانک دست دوم علایی-خریداردست دوم علایی-فروشنده ی دست دوم علایی-خریدوبانک کتاب دست دوم علایی-فروش وبانک کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب روانشناسی دست دوم علایی-خریدفروش بانک کتاب حقوقی دست دوم علایی-خریدوفروش وبانک کتاب درسی ودانشگاهی دست دوم علایی-خریداروفروشنده ی مدرسان بانک کتاب دست دوم علایی-خریداردانشگاهی وپیام نوربانک کتاب دست دوم علایی-فروشنده ی دانشگاهی  وپیام نوربانک کتاب دست دوم علایی-بانک کتاب دست دوم علایی-بانک کتاب روان شناسی مدرسان دست دوم علایی-بانک کتاب کنکوری دست دوم علایی-بانک کتاب نوعلایی30درصدتخفیف ودست دوم علایی تا70درصدتخفیف-بانک دست دوم علایی-بانک نوعلایی کنکوری-بانک کتاب علایی دست دوم تا70درصدتخفیف-بانک کتاب علایی دست دوم علایی تا70درصدتخفیف-بانک کتاب دست دوم علایی بانک کتاب نوعلایی-بانک کتاب دست دوم فقط علایی دست دوم علایی کتاب-خریدوفروش کتاب درسی دست دوم انقلاب علایی-خریدوفروش کتاب دست دوم انقلاب علایی-خریدوفروش کتاب بورس دست دوم علایی-خریداروفروشنده کتاب دست دوم علایی-خریدوفروش کتاب دست دوم

فروشنده بانک کتاب علایی

حراج! 40 در انبار پشت کتاب سبزریاضی هشتمروی کتاب سبزریاضی هشتم

نویسنده:عبدالرضا دراج-جوادحیدری

ناشر:کلاغ سپید

عنوان کتاب:ریاضی هشتم-40قدم بردارازمونت رو100بزن توامتحانت 20بگیر

hgfhrd fv]sfih:بخش کنکوری:02166405556-بخش دانشگاهی:02166488270-سایت کتاب های دست دوم دانشگاهی:bookalaee.com-سایت کتابهای کنکوری رمان زبان:ketabalaee.ir-خریدوفروش-خریدفروش-خریدوفروش کتاب دست دوم-خریدوفروش کتاب وکاغذباطله-فروش کتاب داستانهای زبان وخرید-رمانهای زبان وخرید-خریدوفروش فرهنگ انواع زبانهای خارجی درسفر-خریدوفروش کتابهای کنکوری-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتاب دست دوم درایران-بزرگترین مرکزخریدوفروش کتب دست دوم درتهران-بانک کتاب علایی خریدوفروش کتاب نوودست دوم-نمایندگی فروش کتابهای کنکوری-نمایندگی فروش کتابهای دانشگاهی-جوادحیدری-عبدالرضادراج-ریاضی هشتم-نشر:کلاغ سپید-مجموعه کتابهای چهل قدم-40قدم بردارازمونت رو100بزن توامتحان 20بگیر-klhdkn’d tv,a ;jhfihd nhka’hid-klhdkn’d tv,a ;jhfihd ;k;,vd-kav;ghy s\dn-l[l,ui ;jhfihd ]ig rnl-tv,a ;jhf nhsjhkihd cfhk ,ovdn-ufnhgvqhnvh[-shdj ;jhfihd ;k;,vd:ketabalaee.ir-shdj ;jhfihd nsj n,l nhka’hid vlhk ,ydvi;bookalaee.com-vlhkihd cfhk ,ovdn-vdhqd iajl-ovdn,tv,a ;jhf ,v,ckhli fhxgi-ovdn,tv,a tvik’ hk,hu cfhkihd ohv[d nvstv-ovdn,tv,a ;jhfihd ;k;,vd-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l-ovdn,tv,a-ovdntv,a-ovdntv,a-[,hnpdnvd-ufnhgvqhnvh[-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jhf nsj n,l nvhdvhk-fcv’jvdk lv;covdn,tv,a ;jf nsj n,l nvjivhk-fhk; ;jhf ughdd ovdn,tv,a ;jhf k,,nsj n,l-ovdn,tv,a ;jhf nsj n,l